โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อวิดีโอ ด้วยแพลตฟอร์ม CANVA เพื่อการจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ CANVA FOR AI

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ทางศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (CTC - IAI CENTER)ได้มีการจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการผลิตสื่อวิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม CANVAเพื่อการจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ CANVA FOR AI ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีในงาน ONE-EV (OPEN NETWORK OF EDUCATION FOR ELECTRIC VEHICLE) และมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยครูจากโรงเรียนในสังกัตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการอบรม จำนวน 17 คน

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


IAICenter

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์