เยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 ครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 17 คน

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


IAICenter

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์