เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'ซ่อมบำรุงอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 ' ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ซ่อมบำรุงอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้กับครูในสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ(Excellent Teacher) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา(Excellent Center) จำนวนทั้งสิ้น 20 คน และถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การเตรียมความพร้อมครู ให้มีความรู้ มีทักษะ เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยครูผู้สอนจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการปรับการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'ซ่อมบำรุงอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 ' ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ซ่อมบำรุงอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 3 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้กับครูในสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ(Excellent Teacher) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา(Excellent Center) จำนวนทั้งสิ้น 20 คน และถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การเตรียมความพร้อมครู ให้มีความรู้ มีทักษะ เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยครูผู้สอนจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการปรับการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ