อบรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วย CiRa core

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและตระหนักถึงความสำคัญของ 

การผลิตและพัฒนากำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของภาค อุตสาหกรรม วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CIRA CORE เบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้าน AI หรือ NEW GROWTH ENGINE และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีความรู้และทักษะ

วิชาชีพในด้านการใช้งานแพลตฟอร์ม CIRA CORE  เบื้องต้น

จำนวน 44 คน ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


IAICenter

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์