โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตระหนักถึงความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาในด้านต่างๆ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ
ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตระหนักถึงความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาในด้านต่างๆ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนขณะที่ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ ปรับตัว และใช้ชีวิตในหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วิทยาลัยฯกำหนดไว้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


dvechontech

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ