มอบรางวัลและรายงานผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมรักการอ่าน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นางสองเมือง กุดั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รับมอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ชนะเลิศในการแข่งขันโครงการส่งเสริมรักการอ่าน งานวิทยบริการและห้องสมุด ร่วมกับแผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2565 ณ อาคารโดม 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจน สนับสนุนการผลิต จัดทำ และการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ