โครงการยกระดับพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมคลังปัญญาอาชีวศึกษา (Intelligent Center of Excellence) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายสุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการยกระดับพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมคลังปัญญาอาชีวศึกษา (Intelligent Center of Excellence) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่งคงของชีวิต การยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ผ่านกลไกศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ขับเคลื่อนให้มีแหล่งความรู้ในสถานศึกษา พัฒนาคลังปัญญาอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ (Intelligent Center of Excellent In sector) ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ