ใบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา

บันทึกข้อความรายชื่อ คี่ คู่

สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1  ปวส. 1  เทคนิคคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช. 1  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างขนส่งทางรางฯ  ปวส. 1

สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  ปวส. 1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก   ปวส. 1

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ