การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

     สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิญคณะกรรมการตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1269/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมกันวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยใช้โปรแกรม V-e-Sar เพื่อจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมประเด็นต่าง ๆ ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


assessment62

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ