ประชุมผู้ปกครองทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2/2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก นายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ นายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ในทิศทางของศึกษาและการมีงานทำ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจ โดยมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ได้บรรยายและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษา ในรั้ววิทยาลัยฯ และมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ