หลักสูตรการอบรม “พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ”

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวทางยืดหยุ่น และปรับวิธีการจัดเรียนการสอน และการประเมินผลวัดผล ให้สอดคล้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้จัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ Online, Onsite และผสมสาน โดยที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามที่ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แนวทางไว้ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงทดลองนำร่องจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์(Online) แบบผสมผสาน โดยการจัดส่งชุดอุปกรณ์ทางไปรษณีย์ ไปให้ผู้เรียนที่บ้าน จำนวน 40 คน เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการอบรม “พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ” โดยการอบรมได้รับความสนใจ และสร้างบรรยายกาศของการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อัลสตอม ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) พร้อมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (มหาชน) ร่วมบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบ”

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และลดภาระครู นักเรียน ลดความตึงเครียดจากการเรียน จะนำแนวทางดังกล่าวการจัดการเรียนการสอน Online แบบผสมผสานนี้ขยายผลไปใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ โดยสร้างคุณภาพที่ควบคู่ไปด้วย ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เป็น(Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM สาขาวิชา เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางในการผลิตและพัฒนากำลังคน ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


railtem

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ