อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม CANVA สำหรับครูมัธยมศึกษา โดย ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา:CVM (Center of Vocational Manpower Networking Managaement)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม CANVA สำหรับครูมัธยมศึกษา โดย ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา:CVM (Center of Vocational Manpower Networking Managaement)และมีวิทยากรให้ความรู้ 3 ท่านคือ นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ณ ห้องประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ