โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ บ้านพักรับรองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2563

ติชม

สร้างโดย :


Logistics

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์