เตรียมความพร้อมด้วยหลักสูตร online

Microsoft Teams for Education ( 21 videos )

เรียนรู้การใช้งาน Mireosoft Team สำหรับใช้สอนนักเรียน นักศึกษา

-------------------------------------------------------------------------------
 

Digital literacy  Work with computer ( 16 Videos )

การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้งาน Windows10

-------------------------------------------------------------------------------

Access-information-online ( 8 videos )

ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย Internet การใช้ Browser การค้นหาเว็บด้วย Bing

-------------------------------------------------------------------------------

 

Communicate-online ( 12 Videos )

 

-------------------------------------------------------------------------------

Participate-safely-and-responsibly-online ( 7 Videos )

การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยความปลอดภัย รู้เท่าทันภัยที่มากับระบบ internet

-------------------------------------------------------------------------------

Create-digital-content ( 25 videos )

การประยุกต์ใช้ Microsoft Office

-------------------------------------------------------------------------------

Collaborate-and-manage-content-digitally (18 Videos )

การใช้งาน One Drive