สถิติเยี่ยมชม

3177

 

ประกาศ

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง แนวทางประเมินผลรายวิชาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างการพิมพ์และไฟล์แบบฟร์อมหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  หนังสือแจ้งผู้ปกครอง  

 วิธีการขึ้นข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2564 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดจากพื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เรียน 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 รายชื่อนักศึกษาตกค้าง 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 รวมประกาศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564   

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563