ยินดีต้อนรับสู่ KM ครูสุตชาย สงค์ประหยัด

นายสุตชาย  สงค์ประหยัด

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน