ความเป็นมาของโครงการ

ด้วย ร้อยโทชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการวิจัย เรื่อง 'การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบไฮบริดโมดูลบนแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายเป็นฐานฉบับดัดแปลงเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และการคิดขั้นสูง' ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมฯ โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมและ นักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565