เยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาแผนกวิชาช่างแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลห: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้เข้าเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

文章图片

评论


给此文章投票

创建者


IAICenter

状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์