เยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาแผนกวิชาช่างแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลห: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้เข้าเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


IAICenter

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์