นายภคพล  ปิ่นแก้ว 
ครูแผนกเมคคาทรอนิกส์
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
 

เพื่อนสมาชิก