แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 http://computer.chontech.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์ 038-485-202 ต่อ 154

เพื่อนสมาชิก