ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

นางสาวเอมอร  สิมาทอง

ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์