แผนกวิชาที่เปิดสอน

 

แผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แผนกวิชา หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างยนต์ และเครื่องกล นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์
ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต นายวิชญวัฒน์  เกตุอู๊ด 
ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ นายภิญโญ  ขำประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้ากำลัง นายวิชัย  ตันติราพันธ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  นายนพดล พงศ์พัชรา
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ นายนพดล พงศ์พัชรา
ช่างก่อสร้าง นายวิบูลย์  ด้วงเงิน
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม นางสาวดาราวัลย์  ผ่านสำแดง
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม นายสมชาย  เครืออยู่
ช่างเขียนแบบเครื่องกล นายสุพจน์ เกียรติชนานุกูล
ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล
ช่างเทคนิคตวบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง นายเมธา  เกิดแก้ว
ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ นายสมศักดิ์  วรรณชนะ
ช่างการจัดการโลจิสติกส์ นางจินตนา  ยงทัศนีย์
เทคนิคพื้นฐาน นายมานพ  นิยุตรานนท์ 
เทคโนโลยีพื้นฐาน นายกฤษฐ์สพล  ธนบำรุงศักดิ์
สามัญ-สัมพันธ์ นางโยธะกา  พลรัตน์