แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

สถิติเยี่ยมชม

88170

ข่าวสาร กิจกรรม และ ภาพ ของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

เว็บที่น่าสนใจ

Download โปรแกรม

กิจกรรม

ประกาศ

 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง

 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2567 

 ประกาศการเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา 2567

 ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศผลผู้ชนะประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๘๑ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาหรือเสนอราคาแบบปากเปล่า โดยพิจารณาเป็นราคารวม 

 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 

 ประกาศการเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 กำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

  ป้ายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ เขารับการรายงานตัวโดยคัดเลือกจาก ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ยื่นคะแนนเอง) ประจําปีการศึกษา 2567 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567 

 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 525,203.00 

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้นแผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,982,800.00 บาท

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,971,516.00

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 525,203.00

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ On-grid 10 kW และระบบ Hybrid 5 kW แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวนอนแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ แผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมพลาสติก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยกระดับฝีมือการบำรุงรักษาและพัฒนาหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา