แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

สถิติเยี่ยมชม

64241

ข่าวสาร กิจกรรม และ ภาพ ของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

เว็บที่น่าสนใจ

Download โปรแกรม

กิจกรรม

ประกาศ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  

 ประกาศการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ประกาศกำหนดการวัดผลและประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 ประกาศการรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณา รับทุนศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบทวิวุฒิ (อาชีวศึกษาไทย-จีน) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖   

 ประกาศการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566   

  ประการายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. 1 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้พื้นฐานแรกเข้า ต้องทำการเรียนปรับพื้นฐาน   

  ประกาผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)  

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป 2)รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566  

  ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๖  

  ประกาศรายชื่อการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

  ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน(รอบทั่วไป)ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1   

 

 

  ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/03/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกาศ ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (23/03/2566)  

               เอกสารผู้ชนะการประกวด

  ประกวดราคา โครงการปรับปรุงห้องภาษาจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/03/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/02/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา