ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายอภิชาติ  อนุกูลเวช  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายมานพ บุตรแวว
งานวัดผล และประเมินผล นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม
งานวิทยบริการ และห้องสมุด นางศุภมาส ชุมชัย
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายคเณศ เชี่ยวชาญ
งานสื่อการเรียนการสอน  
งานทวิศึกษา