ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นางสองเมือง  กุดั่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายสาธิต  วรรณสุทธิ์
งานวัดผล และประเมินผล นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม
งานวิทยบริการ และห้องสมุด นางศุภมาส ชุมชัย
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายปิฏิวัฒน์  อรรถนาถ
งานสื่อการเรียนการสอน นายพีรพงษ์  หงษ์โต