ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายสาธิต  วรรณสุทธิ์
งานวัดผล และประเมินผล นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม
งานวิทยบริการ และห้องสมุด นางศุภมาส ชุมชัย
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายปิฏิวัฒน์  อรรถนาถ
งานสื่อการเรียนการสอน นางสาวเอมอร  สิมาทอง
   
   

แผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แผนกวิชา หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างยนต์ และเครื่องกล นายมาโนช  รังษีมณีรัตน์
ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต นายมานพ  บุตรแวว
ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ นายภิญโญ  ขำประดิษฐ์
ช่างไฟฟ้ากำลัง นายวิรัช  เหลืองอนุศาสตร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  นายพีรพงษ์  หงษ์โต
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ นายพีรพงษ์  หงษ์โต
ช่างก่อสร้าง นายวิบูลย์  ด้วงเงิน
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม นายชานน  วัชระปรารมย์
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม นายพาณิชย์  ธงชนะ
ช่างเขียนแบบเครื่องกล นายชลอ  นิ่มเสนาะ
ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล
ช่างเทคนิคตวบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง นายเมธา  เกิดแก้ว
ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ว่าที่เรือตรีสมภูมิ  สุดสงวน
ช่างการจัดการโลจิสติกส์ นางสาวนุชนาถ  อิ่มอาสา
เทคนิคพื้นฐาน นายปราโมทย์  กรองกาญจน์กุล 
เทคโนโลยีพื้นฐาน นายกฤษฐ์สพล  ธนบำรุงศักดิ์
สามัญ-สัมพันธ์ นางสาวราตรี  ศรีเมือง