ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายอัฐษนันท์  ลัทธิรมย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายเมฆี  ลาสุเร
งานปกครอง นายบรรลือ จันทร์ศิริ
งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน นายวิทยา แสนคำ
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน นายยงยุทธ  ช่างประเสริฐ
งานครูที่ปรึกษา นายลักษณ์นารา  ดุษดี
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นางสาวนุชนันท์  ทีปกากร
อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายเมฆี  ลาสุเร