ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงานภายใน หัวหน้างาน 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายกฤษฐ์สพล ธนบำรุงศักดิ์
งานปกครอง นายบรรลือ จันทร์ศิริ
งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน นายวิทยา แสนคำ
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน นายวิรัช เหลืองอนุศาสตร์
งานครูที่ปรึกษา นางธนาวดี แก้วกลม
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นางสาวนุชนันท์  ทีปกากร
อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี