ประกาศข่าวงานแนะแนว

                  !!!!!!!!ประกาศ!!!!!!!!  
นักเรียนที่ยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ทุกคน ให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ให้ครบ คนละ 18 ชม. ต่อเทอม เริ่มทำได้แล้วตอนนี้ ช่วงปิดเทอม ทำใน www.studentloan.or.th เข้าไปเรียนบทเรียน (ดูวีดีโอ) และทำแบบทดสอบให้ผ่าน ให้ครบจำนวน ชั่วโมง จิตอาสา 18 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (1 บท ได้ ชั่วโมงจิตอาสา เท่ากับ 3 ชั่วโมง) แล้วปริ้นส์ ใบวุฒิบัตร มาส่งพี่ ช่วงเปิดเทอม พร้อมเอกสารใบเรียงความ ซึ่งเอกสารใบเรียงความสามารถปริ้นส์ได้ในหน้าเพจ ของวิทยาลัยฯ ได้เลยค่ะ