ประกาศข่าวงานแนะแนว

!!!!!!!!ประกาศ!!!!!!!! 
งานแนะแนวขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 3 ทั้ง 20 คน