ข่าวสารงานปกครอง

กำหนดการตรวจสภาพ

ตรวจสภาพภาคเรียนที่ 2/2563 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา  09.00 น.-16.00 น.  (ตรวจสภาพด้วยชุดฝึกงาน)

ปวช.1  เวลา  09.00 น.- 10.30 น.

ปวช.2  เวลา  10.30 น.- 12.00 น.

ปวช.3  เวลา  13.00 น.- 14.00 น.                                            

ปวส.1  เวลา  14.00 น.- 15.00 น.

ปวส.2  เวลา  15.00 น.- 16.00 น.