นายเกษมพิสิษฐ์  สุธีธรรมากุล

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

เพื่อนสมาชิก