ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญา  กะการะมย์

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

หมวดวิชาภาษาไทย

วิชาการคิดอย่างเป็นระบบ 30000-1602