งานพัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เลขที่ 207 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 038-485202 ต่อ 126

โทรสาร: 038-485205         

Gmail : technical.chon@gmail.com

เพื่อนสมาชิก