งานพัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เลขที่ 207 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 038-485202 ต่อ 126

โทรสาร: 038-485205         

Gmail : technical.chon@gmail.com

活动

สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
创建者 ITchon
คุมสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ก.พ.2567
创建者 Boy
แนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ตลาดโต้รุ่งบ้านบึง 29 ก.พ. 2567
创建者 Boy
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การขอรับการประเมินสมรรถนะ ด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 2 (Digital Literacy Level 2) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
创建者 ITchon
ตรวจสภาพนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 28 กุมภาพันธ์ 2567
创建者 Boy
ออกโครงการแนะแนวสัญจร ตลาดคลองถมหนองชาก 27 กุมภาพันธ์ 2567
创建者 Boy
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
创建者 Boy
บริจาคเลือดสภากาชาดไทย โรงพยาบาลบ้านบึง 23 พ.ย. 2566
创建者 Boy
ประธานการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น กปน. หน่วยที่ 7 เขตที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 17-18-19 พ.ย. 2566
创建者 Boy
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 18-19 พ.ย. 2566
创建者 Boy