งานพัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เลขที่ 207 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 038-485202 ต่อ 126

โทรสาร: 038-485205         

Gmail : technical.chon@gmail.com

Activity

New Article

สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
Create by : ITchon
คุมสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ก.พ.2567
Create by : Boy
แนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ตลาดโต้รุ่งบ้านบึง 29 ก.พ. 2567
Create by : Boy
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การขอรับการประเมินสมรรถนะ ด้านการใช้ดิจิทัล ระดับ 2 (Digital Literacy Level 2) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
Create by : ITchon
ตรวจสภาพนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 28 กุมภาพันธ์ 2567
Create by : Boy
ออกโครงการแนะแนวสัญจร ตลาดคลองถมหนองชาก 27 กุมภาพันธ์ 2567
Create by : Boy
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
Create by : Boy
บริจาคเลือดสภากาชาดไทย โรงพยาบาลบ้านบึง 23 พ.ย. 2566
Create by : Boy
ประธานการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น กปน. หน่วยที่ 7 เขตที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 17-18-19 พ.ย. 2566
Create by : Boy
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 18-19 พ.ย. 2566
Create by : Boy