โครงการ EV-Conversion

 (Electric Vehicle Conversion)

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

โทรศัพท์ : 038-485202-3 ต่อ 146, 149

กิจกรรม