-  ประวัติความเป็นมา
-  วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-  ทำเนียบผู้บริหาร

-  ช่างยนต์ และเครื่องกล
-  ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
-  ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ
-  ช่างไฟฟ้ากำลัง
-  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
-  ช่างก่อสร้าง
-  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
-  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
-  ช่างเขียนแบบเครื่องกล
-  ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ช่างเทคนิคตวบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
-  ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
-  ช่างการจัดการโลจิสติกส์
-  เทคนิคพื้นฐาน
-  เทคโนโลยีพื้นฐาน
-  สามัญ-สัมพันธ์

 

-  งานการเงิน
-  งานบัญชี
-  งานพัสดุ
-  งานบุคลากร
-  งานทะเบียน
-  งานบริหารงานทั่วไป
-  งานอาคารสถานที่
-  งานประชาสัมพันธ์

 

-  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
-  งานวัดผล และประเมินผล
-  งานวิทยบริการ และห้องสมุด
-  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-  งานสื่อการเรียนการสอน
-  งานทวิศึกษา

 

-  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
-  งานปกครอง
-  งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
-  งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
-  งานครูที่ปรึกษา
-  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
-  อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

-  งานวางแผน และงบประมาณ
-  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
-  งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
-  งานความร่วมมือ
-  งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
-  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
-  ศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคน EEC


สถิติเยี่ยมชม

950578

ประกาศ

 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(โควตาจากโรงเรียน)

 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ด้วยวิธีการคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564 

         - ประกาศจำนวนนักเรียน นักศึกษา และสาขาที่รับสมัคร 

         - ประกาศวิธีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ด้วยวิธีคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย) มาสมัครที่วิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง

         - ประกาศวิธีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ด้วยวิธีคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย) ยื่นสมัครแบบออนไลน์

               สมัครเรียนออนไลน์ จบ ม.3 สมัครเรียนในระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา 

               สมัครเรียนออนไลน์ จบ ปวช. สายตรงสมัครเรียนในระดับ ปวส.ทุกสาขาวิชา 

               สมัครเรียนออนไลน์ จบ ม.6 สมัครเรียนในระดับ ปวส. 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2/2564 (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่รับครบสองเข็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้สอนและเรียนออนไลน์ 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สลับเลขที่มาเรียน) 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การวัดผลและประเมินการเรียนผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปวช.ตกค้าง ปวส.ตกค้าง 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง แนวทางประเมินผลรายวิชาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างการพิมพ์และไฟล์แบบฟร์อมหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  หนังสือแจ้งผู้ปกครอง  

 วิธีการขึ้นข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมติดตั้งพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบเครื่องเย็นและปรับอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงประกาศ 19/11/64 

 ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)ขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Central Lab การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA ลงประกาศ 18/11/64 

 ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)ขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อพัฒนาและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ลงประกาศ 15/11/64 

 ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)ขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำรวจเส้นทางเดินรถไฟ ลงประกาศ 15/11/64 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563