-  ประวัติความเป็นมา
-  วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-  ทำเนียบผู้บริหาร

-  ช่างยนต์ และเครื่องกล
-  ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
-  ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ
-  ช่างไฟฟ้ากำลัง
-  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
-  ช่างก่อสร้าง
-  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
-  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
-  ช่างเขียนแบบเครื่องกล
-  ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ช่างเทคนิคตวบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
-  ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
-  ช่างการจัดการโลจิสติกส์
-  เทคนิคพื้นฐาน
-  เทคโนโลยีพื้นฐาน
-  สามัญ-สัมพันธ์

 

-  งานการเงิน
-  งานบัญชี
-  งานพัสดุ
-  งานบุคลากร
-  งานทะเบียน
-  งานบริหารงานทั่วไป
-  งานอาคารสถานที่
-  งานประชาสัมพันธ์

 

-  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
-  งานวัดผล และประเมินผล
-  งานวิทยบริการ และห้องสมุด
-  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-  งานสื่อการเรียนการสอน
-  งานทวิศึกษา

 

-  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
-  งานปกครอง
-  งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
-  งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
-  งานครูที่ปรึกษา
-  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
-  อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

-  งานวางแผน และงบประมาณ
-  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
-  งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
-  งานความร่วมมือ
-  งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
-  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
-  ศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคน EEC


สถิติเยี่ยมชม

908586

ประกาศ

 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การวัดผลและประเมินการเรียนผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปวช.ตกค้าง ปวส.ตกค้าง 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง แนวทางประเมินผลรายวิชาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างการพิมพ์และไฟล์แบบฟร์อมหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  หนังสือแจ้งผู้ปกครอง  

 วิธีการขึ้นข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2564 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดจากพื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เรียน 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 รายชื่อนักศึกษาตกค้าง 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 รวมประกาศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564   

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 ประกวดราคาเช่าชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 19/10/64 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงประกาศ 18/10/64 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563