- ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
- หลักสูตรฐานสมรรถนะเทียบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

- ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM

- ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM-EV

ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงแขนกลและหุ่นยนต์ AI-IOT
โครงการ EV-Conversion
- โครงการ Digital College
- ระบบทวิภาคีเพื่องานอาชีพ EEC Model Type A
โครงการความร่วมมือพิเศษ

 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

 

  

 

สถิติเยี่ยมชม

2377220

ประกาศ

 ประกาศผลผู้ชนะประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๘๑ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาหรือเสนอราคาแบบปากเปล่า โดยพิจารณาเป็นราคารวม 

 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 

 ประกาศการเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 กำหนดการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒, ปวช.๓ และ ปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

 กำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

  ป้ายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ เขารับการรายงานตัวโดยคัดเลือกจาก ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ยื่นคะแนนเอง) ประจําปีการศึกษา 2567 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567 

 

 

 

 

 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
เพลง มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

ช่างยนต์ และเครื่องกล
ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุง
    ระบบขนส่งทางราง
ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
การจัดการโลจิสติกส์
เทคนิคพื้นฐาน 
เทคโนโลยีพื้นฐาน
สามัญ-สัมพันธ์

 

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานบุคลากร
-  งานทะเบียน
งานบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผล และประเมินผล
งานวิทยบริการ และห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
-  งานทวิศึกษา

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

งานวางแผน และงบประมาณ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
งานความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
-  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคน EEC