บทความที่ค้นพบ

• Ext-4 R Radio
• Ext-1 Facebook
• Ext-2 ส่วนงาน

- ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
- หลักสูตรฐานสมรรถนะเทียบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

- ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM

- ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM-EV

ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงแขนกลและหุ่นยนต์ AI-IOT
โครงการ EV-Conversion
- โครงการ Digital College
- ระบบทวิภาคีเพื่องานอาชีพ EEC Model Type A

-ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)