ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายมานพ  นิยุตรานนท์ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตารางสอนครู

ตารางครูที่ปรีกษา

Web ที่น่าสนใจ

活动

统计数据浏览

12891

广告

  ประกาศกำหนดการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  

  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พ.ศ. 2566  

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565  

  ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565   รายชื่อเพิ่มเติม  

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการพิจารณารับทุนศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2565

  หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี(ปรับปรุง) 

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสถานีทดสอบประสิทธิภาพและวัดกำลังไฟฟ้าแบบเรียลไทม์พร้อมโปรแกรมแสดงผลของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 16/12/2565  

         ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   -  เอกสารประกวดราคา