ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายมานพ  นิยุตรานนท์ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตารางสอนครู

ตารางครูที่ปรีกษา

Web ที่น่าสนใจ

活动

统计数据浏览

14535

广告

 ประกาศการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566   

  ประการายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. 1 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้พื้นฐานแรกเข้า ต้องทำการเรียนปรับพื้นฐาน   

  ประกาผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)  

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป 2)รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566  

  ประกาศรายชื่อ ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖  

  ประกาศรายชื่อการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

  ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน(รอบทั่วไป)ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1   

  ประกาศรายวิชาที่เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566  รายชื่อเพิ่มเติม 

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียน ปวช.ปีที่ 2 ,3 และนักศึกษา ปวส.ปีที่ 2  

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน กสศ. ปีการศึกษา 2566  

  ประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  

  ประกาศกำหนดการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  

  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พ.ศ. 2566  

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565   

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565   รายชื่อเพิ่มเติม  

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการพิจารณารับทุนศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2565

  หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี(ปรับปรุง) 

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 

  ประกาศ ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (23/03/2566)  

               เอกสารผู้ชนะการประกวด

  ประกวดราคา โครงการปรับปรุงห้องภาษาจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/03/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/02/2566)    

               ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา