นางสาวนิภาพร  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

ช่องทีวิีของไทย

หนังสือพิมพ์

ตัวอย่าง mou

活动

ข่าวสารจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

7/9/2562 :: ขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมแต่งการชุดราชการ(ชุดสีกากี) ทุกวันจันทร์