วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

         เลขที่ 207  ถนนบ้านบึง-แกลง

          ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง

              จังหวัดชลบุรี  20170 

                Tel:038-485202-3

      Email: saraban@chontech.ac.th

ใบเปลี่ยน-ใบแทน- เวรยาม

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (PA2)

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (PA3)

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (PA2)

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (PA3)

สำนักอำนวยการ สอศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ

สถิติเยี่ยมชม

32459