แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

หลักสูตร

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

67643

ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนกสามัญสัมพันธ์
 
 
 
แผนกวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
     1. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
     2.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
     3.  วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
     4.  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
     5.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
     6.  ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
     7.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
     8.  ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
     9.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
   10.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
   11.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
   12.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
   13.  แบ่งงานในหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม และกำกับติดตามงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
   14.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ

 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง

 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2567 

 ประกาศการเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา 2567

 ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศผลผู้ชนะประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๘๑ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาหรือเสนอราคาแบบปากเปล่า โดยพิจารณาเป็นราคารวม 

 ประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 

 ประกาศการเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 กำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 ประกาศกำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

  ป้ายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ เขารับการรายงานตัวโดยคัดเลือกจาก ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ยื่นคะแนนเอง) ประจําปีการศึกษา 2567 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2567 

 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 525,203.00 

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้นแผนกวิชาช่างยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,982,800.00 บาท

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,971,516.00

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 525,203.00

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ On-grid 10 kW และระบบ Hybrid 5 kW แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวนอนแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ แผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมพลาสติก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยกระดับฝีมือการบำรุงรักษาและพัฒนาหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               -  ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศ          - เอกสารประกวดราคา