นายชนินทร  ต่อพงศกร
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี