แผนการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์

แผนการสอนวิชางานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

ใบงาน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

3360

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี